WELKOM BIJ DE KLANKBORDGROEP SCHIPHOL/A1

Het toenemende lucht- en snelwegverkeer boven en rond Gooise Meren (Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden) levert steeds meer overlast op. De uitstoot van schadelijke stoffen (waaronder CO2 en ultrafijn stof) zijn slecht voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners, voor het milieu en de leefbaarheid. Als officieel geaccepteerd burgerinitiatief bespreekt de Klankbordgroep Schiphol/A1 deze verontrustende ontwikkelingen met het gemeentebestuur Gooise Meren. Op de website van de gemeente Gooise Meren staat een link naar onze site. Daarnaast is de Klankbordgroep vertegenwoordigd in het Regioforum/ Omgevingsraad Schiphol (ORS) in de persoon van Peter Hesp, clustervertegenwoordiger van de Buitenveldertbaan buitengebied.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Om aan de leefbaarheid in onze gemeente en in de Gooi- en Vechtstreek geen verdere afbreuk te doen, respectievelijk te verbeteren, beveelt de klankbordgroep de in Gooise Meren actieve politieke partijen en het gemeentebestuur aan om zich, al dan niet via haar vertegenwoordiging in de Omgevingsraad Schiphol en de landelijke politiek, in te zetten voor:

 

 • maximale toepassing van geluidsarme landingsprocure C(ontinuing) D(ecending) A(pproach) op Schiphol, waarbij vanaf grotere hoogte met minimaal motorvermogen en een constante dalingshoek op de landingsbaan wordt aangevlogen. Daarmee wordt de geluidsbelasting voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt, ongeacht de gekozen routes;

 

 • een onafhankelijk onderzoek naar de minst geluidsbelastende startprocedure, te weten N(oise) A(batement) D(eparture) P(rocedure) 1 of 2 of andere procedures zoals de C(ontinious) C(limb) O(peration) waarbij het vliegtuig in een rechte lijn naar de kruishoogte klimt. Deze variant komt, zover wij kunnen nagaan, in het Schipholoverleg niet ter sprake; 

 

 • Begrenzing van de luchtvaart tot maximaal 350.000 vliegbewegingen door:
  – het bevorderen van een onafhankelijk onderzoek naar het aantal bestemmingen en  vliegbewegingen die voor de Nederlandse economie van werkelijke betekenis zijn;
  – het beprijzen van de schadelijk effecten van luchtvaart door het invoeren van milieuheffingen;
  – het ontmoedigen van zeer goedkope, frequente vluchten voor recreatieve doeleinden;
  – betere aansluiting op het Europese net van hogesnelheidstreinen ter vervanging van korte vluchten.

 

 • het onderzoeken van de effecten van het vlieg- en snelwegverkeer rondom Gooise Meren door het gebruik van (mobiele) meetposten voor vliegverkeer in de Gooi- en Vechtstreek, doorlopende onafhankelijke metingen van het verkeerslawaai op de A1/A6 en eigen (gemeentelijk) onderzoek naar de hinderbeleving onder inwoners van Gooise Meren;

 

 • voortzetting van het RIVM onderzoek naar de gezondheidseffecten van lawaai en uitstoot van schadelijke stoffen door vliegtuigmotoren en wegverkeer.

Meer informatie vindt u in ons Manifest (manifest 2022).

Een gedetailleerde onderbouwing van onze standpunten vindt u in het Achtergrondinformatie Luchtvaart document van de klankbordgroep.

ACTIVITEITEN

   • overleg met en adviezen aan B&W Gooise Meren over de stukken van het Regioforum ORS
   • overleg met inwonersvertegenwoordiger Buitenveldertbaan buitengebied, Peter Hesp
   • overleg met andere bewonersorganisaties
   • bijwonen kennisbijeenkomsten Omgevingsraad Schiphol
   • uitgifte nieuwsbrieven

WAT KUNT U ZELF DOEN?

De Klankbordgroep Schiphol A1(A6) zet zich er voor in om de leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren door de overlast van het vliegverkeer bij het gemeentebestuur aan de orde te stellen. Als u zelf ook in actie wilt komen, hebben wij een aantal tips voor u die u weinig tijd en moeite zullen kosten, maar die ons hierbij goed kunnen ondersteunen:

 • Dien elke dag dat u overlast ervaart van vliegtuigen bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) één periodeklacht in die vanaf het eerste tot en met het laatste vliegtuig van die dag loopt..
 • Meld uw klacht ook bij Vliegherrie. U kunt daar ook uw klacht beschrijven en kennisnemen van de klachten  die uit onze gemeente afkomstig zijn.
 • Meldt u aan als sympathisant van de onze klankbordgroep. Hoe meer sympathisanten we hebben, des te meer invloed kunnen wij bij het gemeentebestuur van Gooise Meren uitoefenen.
 • Als u uw stem extra wilt laten horen: stuur Tweede Kamerleden van uw eigen politieke voorkeur e-mails om de aandacht te vestigen op de door u ervaren vliegtuigoverlast. In Den Haag wordt besloten over de vliegoverlast die u ondervindt.

Ook tips?
Gebruik ons contactformulier om extra tips te laten opnemen in deze lijst!

STEUN ONS!

De Klankbordgroep heeft inmiddels ruim 350 sympathisanten. Dat is genoeg om officieel gesprekspartner te zijn, maar met meer staan we uiteraard sterker. Sluit u daarom bij ons aan. Dat schept verder geen verplichtingen, u krijgt wel regelmatig een nieuwsbrief via de mail.

text

  WIE ZIJN WIJ?

  De Klankbordgroep Schiphol/A1 bestaat uit de volgende leden:

  Jaap de Groot | Bussum
  Jaap de Groot | Bussum
  Peter de Boer | Muiden
  Peter de Boer | Muiden
  Michiel Koekkoek | Muiderberg
  Michiel Koekkoek | Muiderberg

  MEER INFORMATIE

  “Minder Hinder Gooise Meren maakt deel uit van een groot netwerk van organisaties. Op deze websites vindt u meer informatie:

  BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol.

  Behoud Woongenot Aalsmeerbaan’ is opgericht door en voor bewoners die toename van negatieve effecten van vliegverkeer over de Aalsmeerbaan willen voorkomen.

  Eerlijk over vliegen laat de feiten zien over het vliegen; eerlijke berekeningen, geen valse claims en heldere analyses van uitspraken die door de luchtvaartsector en politiek worden gedaan. Als je de besluitvorming doet op basis van de echte feiten, en je eerlijk bent over vliegen, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat het vliegverkeer in Nederland niet verder kan groeien.


  Deze stichting (www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl) pleit voor leefbaarheid onder de vliegroutes. Ze tikken de overheid op de vingers als het gaat om het nakomen van beloftes en afspraken. Keer op keer trekken zij aan het kortste eind. Omdat het ontbreekt aan wettelijke kaders waarop plaatselijk kan worden gehandhaafd, bestaan er geen grenzen aan de inbreuken die de luchtvaart op onze gezondheid en ons woongenot pleegt.

  Op het platform van de Omgevingsraad Schiphol komen alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar.

  De WTL streeft naar selectieve luchtvaart die voldoet aan de maatschappelijke behoefte aan internationaal vervoer in een duurzame, klimaatneutrale economie.

  Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) is een bundeling van bewonersorganisaties die zich rond een luchthaven bezig houden met beperking van de negatieve aspecten van de luchtvaart.
    http://stopluchtvaartgroei.nl/

  De onafhankelijke Vereniging ‘Platform Vlieghinder Regio Castricum’ (PVRC) behartigt de belangen voor de regio Midden- en Noord-Kennemerland.

  Tien gekozen bewoners praten in de Omgevingsraad mee over de ontwikkelingen rond Schiphol: in het Regioforum en in het College van Advies.

  https://stichtingswab.nl/inc/img/logo.png

  Schiphol Werkgroep Amstelveen/Buitenveldert is een belangenorganisatie voor inwoners van Amstelveen en Buitenveldert en streeft er naar de overlast van Schiphol (geluid, uitstoot) zo klein mogelijk te houden. Veiligheid, waaronder het vermijden van neerstortgevaar is ook belangrijk.

  https://stichtingswab.nl/

  CONTACT

  Iets te vragen? Of te vertellen? Stuur ons een bericht via dit formulier en we nemen contact met u op.